Huurvoorwaarden en leefregels

Huurvoorwaarden en Huisregels
van de ‘Vleugelhoorn’

Download hier de PDF-versie

Huurvoorwaarden

1. Definities:

De ‘Vleugelhoorn’ wordt uitgebaat door WeHi bvba, Velmerlaan 119, 3806 Velm (BE 0642.972.517) en wordt hierna het centrum genoemd.
De klant is de persoon of organisatie met wie de huurovereenkomst is aangegaan.
De deelnemers zijn degenen die door de klant zijn uitgenodigd om deel te nemen of te helpen bij een activiteit die door de klant in het centrum wordt georganiseerd.

……………….

2. Algemene voorwaarden (1)

 1. De klant is welkom op de dag van aankomst vanaf 1 uur voor aanvang van de afgesproken huurtermijn, tenzij anders is afgesproken.
 2. Ter bevordering van de communicatie tussen de groep en de bewoners is er voor de aanvang van (meerdaagse) activiteiten een ontmoetingsmoment. Dit past in onze filosofie dat we niet enkel ‘ruimtes verhuren’ maar vooral ‘mensen ontvangen’.  Bij de reservering zal met de klant afgesproken worden welke vorm deze verwelkoming kan aannemen.
 3. De klant wordt gevraagd het centrum te verlaten ten laatste een half uur na de afgesproken huurtermijn, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij het huren van een dagdeel is het mogelijk dat de aankomst en vertrektijden van de opeenvolgende klanten elkaar overlappen.
 5. Zowel de klant als het centrum wijzen een contactpersoon aan die gedurende het verblijf van de groep het aanspreekpunt is.
 6. De contactpersoon van de klant neemt bij aankomst en vertrek contact op met de contactpersoon van het centrum.
 7. Het centrum is niet aansprakelijk voor het welzijn van deelnemers of derden die door de klant zijn uitgenodigd zoals trainers, therapeuten, coaches, bezoekers.
 8. Het centrum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vermissing van geld of
  goederen van de klant of de deelnemers.
 9. De contactpersoon van de klant draagt er zorg voor dat bij aankomst, voor een verblijf met overnachting, een lijst met de namen van alle deelnemers aan de contactpersoon van het centrum wordt overhandigd. Deze lijst bevat de voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, en nummer van het ID-bewijs van elke deelnemer. (Deze regel vloeit voort uit de wetgeving opgelegd door de Vlaamse overheid.)
 10. In verband met de brandveiligheid mogen er in geen enkele ruimte brandende kaarsen onbeheerd achtergelaten worden. Kaarsen worden altijd op een schotel of kaarsenstandaard met bescherming eronder geplaatst. Dit geldt ook voor theelichtjes.
 11. Het is niet toegestaan in muren, deuren of plafonds spijkers of schroeven te bevestigen of plakband aan te brengen. Als de klant iets wil veranderen of ophangen dient dit vooraf met het centrum besproken te worden.
 12. De inrichting van de ruimtes kan enkel gewijzigd worden na toestemming van het centrum.
 13. Het is toegestaan om zelf meegebrachte voorwerpen zoals bv. massagetafels, kleine muziekinstrumenten, kracht- en siervoorwerpen in de lokalen neer te zetten.
 14. Het is niet toegelaten huisdieren mee te brengen.
 15. De klant is verantwoordelijk voor het netjes houden van alle ruimtes en het herstellen van de oorspronkelijke opstelling van het meubilair op het einde van het verblijf. Dit houdt in dat alle tafels proper zijn gemaakt, vloeren zijn schoongeveegd, de keuken is  opgeruimd en gepoetst, de vaatwasser is leeggemaakt en alle keukenspullen in de kasten teruggezet zijn, de toiletten en badkamers toonbaar zijn en, bij logies, alle bedden zijn afgehaald en de lakens zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde wasmanden.
 16. Het centrum stelt het bijzonder op prijs dat er met respect wordt omgegaan met (de energie van) de gebouwen, de ter beschikking gestelde toestellen en materialen, en de natuur. In de huisregels staan aanwijzingen over hoe er met de plek wordt omgegaan.
 17. In geval van schade aan bovengenoemde zal de klant hiervoor aansprakelijk gesteld worden die de schade op zijn beurt eventueel kan verhalen op de deelnemer(s).
 18. Indien de klant auteursrechtelijk beschermde muziek of video wenst te gebruiken zal hij hiervoor zelf vooraf de nodige formaliteiten vervullen met SABAM.
 19. De klant zal te allen tijde geluidsoverlast voor de buren vermijden in het bijzonder tussen 22:00 en 07:00. Activiteiten die geluidsoverlast zouden kunnen veroorzaken kunnen enkel georganiseerd worden na akkoord van het centrum.
 20. Bij aankomst zal de klant elke deelnemer wijzen op de Huisregels. Deze hangen in de keuken.
  ………………….………..

3. Tarieven (2)

 1. De tarieven van het centrum worden jaarlijks op 1 januari herzien.
 2. In de huurovereenkomst wordt de overeengekomen huurprijs vermeld.
 3. De te betalen prijs is gebaseerd op de huur van de overeengekomen accommodatie(s) in verhouding tot de overeengekomen periode en de aanvullende voorzieningen zoals catering, linnenpakket etc..
 4. Het voorschot bedraagt 30% van de te betalen huurprijs en dient betaald te worden om een reservering definitief te maken.
 5. Het resterende bedrag dient binnen 2 weken na het einde van de activiteit betaald te worden. Het centrum stuurt hiervoor per e-mail een factuur naar de klant.
 6. De borgsom bedraagt 30% van de te betalen huurprijs en dient betaald te worden voor aanvang van de huurperiode. Indien er geen schade werd vastgesteld betaalt het centrum de waarborg uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de huurperiode terug op de rekening waarmee de borg betaald werd of, bij contante betaling van de borg, op de rekening waarmee het voorschot betaald werd.
 7. Er wordt geen korting verleend wegens vroegtijdig vertrek en/of niet afgenomen bestelde maaltijden.
  ………………………….

4. Reservering

 1. Alle door het centrum gedane aanbiedingen zijn pas van kracht als een wederzijds ondertekende overeenkomst of een wederzijdse akkoordverklaring per e-mail werd ontvangen.
 2. Een reservering is pas definitief wanneer het gevraagde voorschot betaald werd.
 3. Indien het centrum voor een reservering nog geen getekend contract of akkoordverklaring per e-mail heeft ontvangen van de eerst gegadigde en er dient zich een tweede gegadigde aan voor dezelfde periode, dan zal het centrum contact opnemen met de eerst gegadigde die eerste keus heeft, de eerst gegadigde heeft 1 dag (24 uur) bedenktijd om al of niet gebruik te maken van de eerste keuze optie daarna vervalt deze optie.
 4. Het centrum behoudt zich te allen tijde het recht voor om klanten te weigeren of boekingen te annuleren.
  ……………..

5. Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk (per e-mail of brief) gedaan te worden.

Bij annulering door de klant:

 • wordt er altijd een bedrag voor administratiekosten in rekening gebracht:
  • Voor annulering van een weekend of een weekenddag is dit € 50,00.
  • Voor annulering van een dag(deel) doordeweeks is dit € 20,00.
 • tot 3 maanden voor aanvang wordt 100% van het voorschotbedrag, min de administratiekosten, terugbetaald.
 • tot 2 maanden voor aanvang wordt 75% van het voorschotbedrag, min de administratiekosten, terugbetaald.
 • tot 1 maand voor aanvang wordt 25% van het voorschotbedrag, min de administratiekosten, terugbetaald.
 • vanaf 1 maand voor aanvang wordt het voorschotbedrag niet terugbetaald.

Bij annulering door het centrum:

 • Wanneer het centrum een reservering annuleert, wordt het voorschot integraal terugbetaald.
 • Andere eventueel door de klant gemaakte kosten kunnen niet op het centrum verhaald worden.
  …………..

6. Ontbinding van de overeenkomst

Het centrum en de klant zullen altijd proberen om geschillen met betrekking tot de huurvoorwaarden en de huisregels in vreedzaam overleg te regelen.

Het per direct ontbinden van de overeenkomst door het centrum is mogelijk indien er sprake is van:

 • het door klant niet nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in deze huurvoorwaarden, de huisregels en/of de huurovereenkomst.
 • wangebruik door klant, helpers en/of deelnemers.
 • overlast door klant en/of helpers en/of deelnemers.
 • ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door klant aangeboden activiteiten.
 • het uitoefenen van illegale praktijken.
 • het verstrekken van onjuiste, onvolledige of totaal geen informatie met betrekking tot de aard van het verblijf en de georganiseerde activiteiten.

Bij ontbinding van de overeenkomst blijven alle financiële verplichtingen van de klant van kracht.

(1) WEHI bvba / Vleugelhoorn behoudt zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen wanneer dit nodig blijkt te zijn.
(2)
Alle prijzen/tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten. WEHI bvba / Vleugelhoorn behoudt zich het recht voor om alle prijzen/tarieven per 1 januari van ieder jaar aan te passen.

………………

Huisregels

Info over het Centrum:

 1. In het Centrum zijn we zeer milieubewust. In de keuken staan afvalbakken voor PMD (plastic flessen/metaal/drankkartons), plastic afval en restafval. Er staat een doos voor papierafval en een kleine GFT-emmer die geleegd wordt in de grote groene container. Glas kan naast de restafvalbak op de grond gezet worden. Van iedereen wordt verwacht dit zorgvuldig in acht te nemen en afval te scheiden.
 2. Er wordt uitsluitend biologisch afbreekbaar toiletpapier, vaatwas- en wasmiddelen
  We vragen de klant en de deelnemers om ook zoveel mogelijk milieuvriendelijke (douche)producten te gebruiken.
 3. Belangrijk is geen chemisch afval en hygiënische artikelen (tampons, maandverband,
  condooms e.d.) door het toilet te spoelen. Deponeer deze in de afvalbak in het toilet of badkamer.
 4. In het privéhuis woont 1 kat. Hij mag niet in het centrum komen maar wel buiten in de tuin. Laat jem dus niet binnen in de gehuurde vertrekken.
 5. De Tipi is een ‘sacred space’; betreedt deze met respect.
 6. De workshopruimte is een ‘sacred space’; betreedt deze met respect. Schoenen zijn hier niet toegestaan. Eten in deze ruimte is niet toegestaan, water drinken mag, maar enkel uit een afsluitbaar onbreekbaar flesje (geen glas). Pauzeer bij voorkeur in de keuken of de living.
  De matrassen in de workshopruimte zijn niet om op te slapen, tenzij anders overeengekomen, in dat geval wordt hiervoor een speciale voorziening getroffen in verband met de hygiëne.
  ………………………..

Leefregels:

 1. Laat kranen en douches niet onnodig open staan. Douche niet langer dan nodig is. Gebruik op de WC de kleine spoelknop bij enkel een plasje.
 2. Graag schoenen uit, met uitzondering van in de keuken en de living.
 3. We vragen je de ruimtes achter te laten zoals je ze hebt aangetroffen (laat geen ‘voetstappen’ na!).
 4. Vergeet niet voor vertrek uit het centrum eventuele (kamer)sleutels in te leveren. Bij niet inleveren of zoekraken van de (elektronische) sleutel(s) wordt aan de klant € 10,- per sleutel in rekening gebracht.
 5. De bedden zijn voorzien van een (zomer)dekbed, een kussen en een fleecedeken. Op de matras is een matrasbeschermer en beschermingshoeslaken.
 6. Het is niet toegestaan zonder dekbedhoes, kussensloop en beschermingshoeslaken te slapen.
 7. Linnengoed is te huur.
 8. Bij gebruik van linnengoed van het centrum wordt gevraagd dit op de dag van vertrek van de bedden te halen en in de wasmanden in de keuken te deponeren.
 9. Linnengoed van de keuken mag in de keuken achtergelaten worden.
 10. Houd de kamerdeuren dicht in verband met warmteverlies, de eventuele aanwezigheid van huisdieren in de tuin en de muggen.
 11. Sluit het luik tussen Zaal WeHi en de keuken. Dit voorkomt geur en geluidsoverlast tijdens het voorbereiden van de maaltijden en het houdt de warmte beneden in de keuken.
 12. Doe de verwarming uit (zet op *) als je de ramen open zet in lokalen waar geen raam/deurcontacten voorzien zijn voor het automatisch afsluiten van de verwarming.
 13. Lichten en verwarming uit in alle ruimtes die niet in gebruik zijn.
 14. In het centrum mag nergens gerookt worden.
 15. Roken is slechts toegestaan in het rookgedeelte in de tuin. Gooi sigarettenpeuken altijd in de asbak.
 16. Heb respect voor de natuur en al het leven daarin: pluk geen bloemen of takken, oogst geen fruit of groenten. Laat geen afval in de tuin of op het erf achter.
 17. Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard.
 18. Klanten worden gevraagd zoveel mogelijk het carpoolen bij de deelnemers te stimuleren.
 19. Parkeren dient zoveel mogelijk te gebeuren in de zijstraten van de Velmerlaan om overlast voor de buren te voorkomen.
 20. Laat nooit brandende kaarsen onbeheerd achter.
 21. Beneden in de keuken en boven in zaal WeHi staat een brandblusser. In de keuken is een branddeken beschikbaar. De contactpersoon van de klant, of iemand die hij aanstelt, zal kennisnemen van de gebruiksaanwijzing zodat hij/zij bij brand naar best vermogen de eerste interventie kan uitvoeren.
 22. De kamers zijn voorzien van rookmelders. Bij normaal functioneren flitst de rode led ongeveer elke 45 seconden. Bij rookalarm genereren zij een luid pulserend biebgeluid.  De rode led op de rookmelder is ook een drukknop. Druk deze in om het alarm 10 minuten te stoppen. Wanneer het alarm niet binnen de 60 sec wordt uitgezet zal het algemeen ontruimingsalarm geactiveerd worden. Bij ontruiming verzamelen alle aanwezigen op de binnenplaats.

Tip in de tuin van De Vleugelhoorn