Guided Meditation van Frank Coppieters

Blauwe Parel – door Linda Beekelaar

INSPIRED GUIDANCE Guidance at De Vleugelhoorn (“The Queen Conch”)
in Velm, Belgium, through Frank Coppieters on January 27, 2018

Wat was het leuk en krachtig om samen, met een fantastische groep, Frank Coppieters bij ons te hebben

….

“Je aloude voorouders zijn hier.
Zij houden van jou en dragen zorg voor jou.

Zij zijn zich bewust van jouw worstelingen en uitdagingen.
Zij kunnen je potentieeel zien.
Zij willen je toekomst vrijwaren.

Hun boodschap voor jou is eenvoudig.
Liefde is de sleutel en die kan jij altijd vinden
in de schoonheid en zuiverheid van je hart.

Dit is hoe je de sleutel gebruikt.
Je ontwikkelt een liefdevolle en bewuste verbinding met dít ogenblik.

In dit ogenblik kruisen zich het heden, het verleden en de toekomst.
Ook zo, voor alle dimensies, alle werkelijkheden.

Elk open hart, elk toegewijd spiritueeel centrum,
is een poort naar het hogere bewustzijn.

Verbind nu je hart met je derde oog en met je kruin
en laat het licht schijnen.

Dit licht voedt jou en vernieuwt jou.

In dit licht plaats jij jouw droom voor de aarde.

Het is een droom voor alle wezens, alle volkeren,
alle soorten op aarde en voorbij de aarde.

Als je beseft hoeveel liefde er is voor jou,
heb je maar één wens – deze liefde door te geven.

Je mag erop vertrouwen dat tijdens je stille meditatie
deze droom zich vastwortelt in de aarde.

Jij bent de droom en de dromer, jij bent schepping en de schepper,
jij bent liefde en de minnaar.

Jij bezoekt de aarde op dit ogenblik
om deel te nemen aan de grote omwenteling.

Alles wat jij bent en alles wat jij kan zijn
is nodig en zal worden ingezet.

Moge vrede jou omarmen.”

ENGLISH VERSION:

“Your ancient ancestors are here.
They love and care for you.

They are very aware of your struggles and challenges.
They do see your potential.
They want to safeguard your future.

Their message to you is simple.
Love is the key and you can always find it
in the beauty and purity of your heart.

This is how you use the key.
You develop a loving and conscious connection with this moment.

In this moment the present and the past and the future
are intersecting each other – also, all realities, all dimensions.

Each open heart, each dedicated spiritual center
is a portal to higher consciousness.

Connect now your heart with your third eye and with your crown
and let the light shine.

This light feeds you and renews you.

In this light you are placing your dream for the earth.

It is a dream for all beings, all peoples,
all species on the earth and beyond the earth.

When you realize how much love there is for you,
you only have one wish – to share this love.

And trust that in your silent meditation
this dream is being rooted on earth.

You are the dream and the dreamer, you are creation and the creator,
you are love and the lover.

You are visiting earth right now
to participate in the great turn-around.

Everything you are and everything you can be
is needed and will be used.

May peace embrace you.”